5
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
UPPER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

สภาพน้ำในเชื่อน

image

  สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

ขนาดใหญ่

image

ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาดใหญ่

ทั้งประเทศ

image

ตารางสรุปข้อมูลอ่างขนาด

กลางทั้งประเทศ

image

สถานการณ์น้ำเขื่อน กฟผ.

 

image

  สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำ

แม่ฝก-แม่งัด

image

สถานการณ์น้ำในเขื่อน

แม่กวงอุดมธารา

image

สถานการณ์น้ำ

ฝายแม่แตง

image

สถานะการณ์

ฝายแม่น้ำยม

image

สถานะการณ์

ฝายเชียงราย-ฝายแม่ลาว

image

สถานการณ์น้ำในเขื่อน

(สชป.2)

image

สถานการณ์น้ำในเขื่อน

(สชป.4)

image

สถานการณ์น้ำ

เขื่อกิ่วลม-กิ่วคอหมา

image

ข้อมูลอาคารชลประทาน

สำนักงานชลประทานที่ 1-17

image

ปริมาณน้ำในเขื่อน/ฝาย

(รอบ 7 วัน)