14 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
UPPER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID
         
ที่อยู่ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

27/30 ถนนทุ่งโฮเต็ล (สำนักงานชลประทานที่ 1)
ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  50000
โทรศัพท์  053-248925  ,  โทรสาร  053-262683