1
ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน กรมชลประทาน
UPPER NORTHERN REGION IRRIGATION HYDROLOGY CENTER - RID

เกี่ยวกับศูนย์อุทกวิทยา

 

image

  โครงสร้างภายใน

ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

รายชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่

ภายใน ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

หน้าที่และภารกิจ

ของ ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

คำรับรอง/ประกาศ/คำสั่ง

หนังสือเวียน

image

รายชื่อสถานีสำรวจอุทกวิทยา

ของ ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

รายชื่อสถานีโทรมาตรขนาดเล็ก

ของ ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

ราคาศูนย์เสาระดับ

(B.M.)

image

บัญชีและกรอบครุภัณฑ์

ศอช.ภาคเหนือตอนบน

image

ระบบฐานข้อมูล

อุตุ-อุทก

image

ระบบบันทึกระดับน้ำ

 แผนที่ลุ่มน้ำในเขตความรับ

ผิดชอบของ ศอช.ภาคเหนือตอนบนแผนที่แสดงที่ตั้งสถานี

โทรมาตรขนาดเล็ก

image

ระบบบันทึกข้อมูล

ทางอุทกวิทยา

×

หน้าที่และภารกิจ