เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 490 (ลบ.ม/วิ)
01 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.47 41.80
01 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.51 47.90
01 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.56 57.40
01 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.56 57.40
01 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.54 53.60
01 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.53 51.70
01 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.52 49.80
01 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.51 47.90
01 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.49 44.60
01 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.49 44.60
01 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.47 41.80
01 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.46 40.40
01 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.45 39.00
01 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.45 39.00
02 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.45 39.00
02 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.45 39.00
02 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.45 39.00
02 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.46 40.40
02 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.46 40.40
02 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.45 39.00
02 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.46 40.40
02 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.47 41.80
02 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.49 44.60
02 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.52 49.80
02 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.57 59.30
02 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.57 59.30
02 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.57 59.30
02 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.57 59.30
02 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.57 59.30
02 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.58 61.20
02 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.58 61.20
02 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.60 65.00
02 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.60 65.00
02 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.61 67.50
02 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.62 70.00
02 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.63 72.50
02 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.66 80.00
02 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.69 87.50
03 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.73 93.90
03 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.76 97.80
03 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.80 103.00
03 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.84 108.60
03 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.87 112.80
03 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.91 118.50
03 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.87 112.80
03 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.82 105.80
03 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.77 99.10
03 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.73 93.90
03 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.71 91.30
03 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.68 85.00
03 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.68 85.00
03 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.67 82.50
03 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.67 82.50
03 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.67 82.50
03 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.67 82.50
03 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.66 80.00
03 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.65 77.50
03 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.65 77.50
03 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.65 77.50
03 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.65 77.50
03 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.65 77.50
03 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.65 77.50
04 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.64 75.00
04 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.63 72.50
04 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.64 75.00
05 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.64 75.00
05 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.64 75.00
05 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.64 75.00
05 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.64 75.00
05 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.62 70.00
05 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.63 72.50
05 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.64 75.00
05 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.65 77.50
06 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.65 77.50
06 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.65 77.50
06 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.64 75.00
06 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.63 72.50
06 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.59 63.10
06 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.56 57.40
06 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.55 55.50
06 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.55 55.50
06 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.53 51.70
06 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.51 47.90
06 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.50 46.00
06 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.48 43.20
06 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.46 40.40
06 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.46 40.40
06 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.45 39.00
06 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.45 39.00
06 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.46 40.40
06 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.45 39.00
06 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.44 37.60
06 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.43 36.20
06 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.42 34.80
06 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.42 34.80
06 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.41 33.40
06 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.41 33.40
07 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.41 33.40
07 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.41 33.40
07 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.41 33.40
07 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.40 32.00
07 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.40 32.00
07 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.39 30.80
07 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.39 30.80
07 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.39 30.80
07 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.40 32.00
07 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.41 33.40
07 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.44 37.60
07 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.46 40.40
07 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.48 43.20
07 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.51 47.90
07 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.53 51.70
07 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.55 55.50
07 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.58 61.20
07 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.61 67.50
07 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.61 67.50
07 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.60 65.00
07 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.61 67.50
07 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.61 67.50
07 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.62 70.00
07 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.62 70.00
08 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.62 70.00
08 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.63 72.50
08 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.63 72.50
08 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.64 75.00
08 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.64 75.00
08 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.60 65.00
08 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.60 65.00
08 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.59 63.10
08 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.57 59.30
08 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.55 55.50
08 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.53 51.70
08 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.51 47.90
08 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.49 44.60
08 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.46 40.40
08 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.45 39.00
08 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.44 37.60
08 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.42 34.80
08 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.42 34.80
08 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.42 34.80
08 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.41 33.40
08 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.40 32.00
08 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.39 30.80
08 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.39 30.80
08 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.39 30.80
09 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.38 29.60
09 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.38 29.60
09 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.37 28.40
09 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.37 28.40
09 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.37 28.40
09 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.36 27.20
09 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.34 24.80
09 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.34 24.80
09 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.33 23.60
09 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.33 23.60
09 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.33 23.60
09 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.33 23.60
09 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.32 22.40
09 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.35 26.00
09 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.40 32.00
09 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.42 34.80
09 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.42 34.80
09 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.42 34.80
09 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.41 33.40
09 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.40 32.00
09 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.39 30.80
09 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.38 29.60
09 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.38 29.60
09 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.38 29.60
10 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.38 29.60
10 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.39 30.80
10 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.40 32.00
10 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.40 32.00
10 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.40 32.00
10 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.39 30.80
10 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.39 30.80
10 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.37 28.40
10 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.37 28.40
10 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.36 27.20
10 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.36 27.20
10 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.35 26.00
10 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.35 26.00
10 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.35 26.00
10 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.35 26.00
10 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.36 27.20
10 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.36 27.20
10 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.37 28.40
10 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.37 28.40
10 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.39 30.80
10 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.40 32.00
10 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.41 33.40
10 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.43 36.20
10 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.43 36.20
11 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.45 39.00
11 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.47 41.80
11 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.48 43.20
11 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.49 44.60
11 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.51 47.90
11 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.50 46.00
11 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.47 41.80
11 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.45 39.00
11 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.44 37.60
11 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.44 37.60
11 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.43 36.20
11 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.43 36.20
11 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.42 34.80
11 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.42 34.80
11 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.42 34.80
11 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.43 36.20
11 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.43 36.20
11 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.46 40.40
11 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.47 41.80
11 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.48 43.20
11 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.50 46.00
11 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.52 49.80
11 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.53 51.70
11 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.52 49.80
12 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.52 49.80
12 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.51 47.90
12 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.51 47.90
12 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.50 46.00
12 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.49 44.60
12 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.48 43.20
12 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.47 41.80
12 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.47 41.80
12 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.47 41.80
12 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.47 41.80
12 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.46 40.40
12 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.46 40.40
12 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.46 40.40
12 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.46 40.40
12 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.46 40.40
12 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.45 39.00
12 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.45 39.00
12 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.45 39.00
12 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.46 40.40
12 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.45 39.00
12 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.45 39.00
12 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.44 37.60
12 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.43 36.20
12 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.42 34.80
13 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.41 33.40
13 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.41 33.40
13 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.40 32.00
13 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.40 32.00
13 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.39 30.80
13 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.38 29.60
13 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.37 28.40
13 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.37 28.40
13 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.37 28.40
13 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.37 28.40
13 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.37 28.40
13 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.36 27.20
13 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.36 27.20
13 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.35 26.00
13 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.35 26.00
13 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.35 26.00
13 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.35 26.00
13 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.35 26.00
13 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.36 27.20
13 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.36 27.20
13 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.36 27.20
13 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.36 27.20
13 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.36 27.20
13 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.36 27.20
14 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.36 27.20
14 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.36 27.20
14 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.36 27.20
14 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.36 27.20
14 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.36 27.20
14 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.35 26.00
14 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.34 24.80
14 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.34 24.80
14 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.33 23.60
14 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.33 23.60
14 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.33 23.60
14 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.33 23.60
14 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.33 23.60
14 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.32 22.40
14 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.31 21.20
14 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.31 21.20
14 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.32 22.40
14 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.32 22.40
14 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.31 21.20
14 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.30 20.00
14 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.31 21.20
14 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.30 20.00
14 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.31 21.20
14 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 01.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 02.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 03.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 04.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 05.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 06.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 07.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 08.00 น. 1.31 21.20
15 สิงหาคม 2561 09.00 น. 1.30 20.00
15 สิงหาคม 2561 10.00 น. 1.30 20.00
15 สิงหาคม 2561 11.00 น. 1.30 20.00
15 สิงหาคม 2561 12.00 น. 1.30 20.00
15 สิงหาคม 2561 13.00 น. 1.30 20.00
15 สิงหาคม 2561 14.00 น. 1.29 181.20
15 สิงหาคม 2561 15.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 16.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 17.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 18.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 19.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 20.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 21.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 22.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 23.00 น. 1.29 19.00
15 สิงหาคม 2561 24.00 น. 1.29 19.00