เลือกสถานี
เลือกดูข้อมูลปี
เลือกดูข้อมูลเดือน
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่


ค้นหาข้อมูล ระดับน้ำรายชั่วโมง

สถานี  P.1  สะพานนวรัฐ  ปิง  ต.วัดเกตุ   อ.เมือง  จ.เชียงใหม่
PDF Excal กลับ
วันที่ เวลา ระดับน้ำ 3.70 (ม.) ปริมาณน้ำ 445 (ลบ.ม/วิ)
01 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.41 33.30
01 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.42 34.60
01 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.43 35.90
01 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.46 39.80
01 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.48 42.40
01 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.51 46.30
01 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.52 47.60
01 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.50 45.00
01 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.49 43.70
01 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.48 42.40
01 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.46 39.80
01 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.45 38.50
01 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.43 35.90
01 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.42 34.60
01 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.41 33.30
01 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.40 32.00
01 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.40 32.00
01 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.41 33.30
01 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.43 35.90
01 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.44 37.20
01 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.44 37.20
01 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.44 37.20
01 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.44 37.20
01 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.44 37.20
02 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.43 35.90
02 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.42 34.60
02 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.41 33.30
02 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.40 32.00
02 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.39 31.00
02 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.39 31.00
02 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.39 31.00
02 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.40 32.00
02 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.42 34.60
02 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.45 38.50
02 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.47 41.10
02 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.50 45.00
02 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.51 46.30
02 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.50 45.00
02 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.48 42.40
02 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.45 38.50
02 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.43 35.90
02 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.43 35.90
02 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.42 34.60
02 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.41 33.30
02 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.41 33.30
02 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.40 32.00
02 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.39 31.00
02 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.40 32.00
03 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.40 32.00
03 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.41 33.30
03 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.44 37.20
03 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.48 42.40
03 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.51 46.30
03 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.53 48.90
03 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.54 50.20
03 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.55 51.50
03 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.54 50.20
03 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.52 47.60
03 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.51 46.30
03 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.49 43.70
03 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.47 41.10
03 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.43 35.90
03 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.40 32.00
03 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.39 31.00
03 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.38 30.00
03 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.38 30.00
03 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.39 31.00
03 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.39 31.00
03 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.39 31.00
03 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.41 33.30
03 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.41 33.30
03 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.42 34.60
04 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.41 33.30
04 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.41 33.30
04 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.39 31.00
04 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.38 30.00
04 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.38 30.00
04 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.39 31.00
04 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.39 31.00
04 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.41 33.30
04 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.42 34.60
04 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.42 34.60
04 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.42 34.60
04 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.41 33.30
04 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.41 33.30
04 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.41 33.30
04 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.41 33.30
04 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.40 32.00
04 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.40 32.00
05 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.40 32.00
05 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.40 32.00
05 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.40 32.00
05 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.41 33.30
05 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.43 35.90
05 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.44 37.20
05 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.43 35.90
05 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.41 33.30
05 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.40 32.00
05 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.41 33.30
05 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.42 34.60
05 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.43 35.90
05 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.43 35.90
05 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.44 37.20
05 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.44 37.20
05 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.45 38.50
06 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.46 39.80
06 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.48 42.40
06 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.49 43.70
06 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.51 46.30
06 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.52 47.60
06 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.55 51.50
06 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.56 52.80
06 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.52 47.60
06 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.49 43.70
06 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.47 41.10
06 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.47 41.10
06 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.46 39.80
06 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.45 38.50
06 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.49 43.70
06 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.49 43.70
06 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.49 43.70
06 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.50 45.00
06 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.50 45.00
06 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.51 46.30
06 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.53 48.90
06 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.54 50.20
06 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.54 50.20
06 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.55 51.50
06 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.55 51.50
07 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.55 51.50
07 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.54 50.20
07 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.54 50.20
07 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.53 48.90
07 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.52 47.60
07 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.50 45.00
07 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.50 45.00
07 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.51 46.30
07 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.54 50.20
07 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.55 51.50
07 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.57 54.10
07 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.55 51.50
07 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.53 48.90
07 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.53 48.90
07 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.52 47.60
07 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.52 47.60
07 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.52 47.60
07 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.52 47.60
07 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.54 50.20
07 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.55 51.50
07 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.56 52.80
07 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.56 52.80
07 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.55 51.50
07 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.55 51.50
08 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.55 51.50
08 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.55 51.50
08 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.54 50.20
08 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.53 48.90
08 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.51 46.30
08 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.50 45.00
08 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.49 43.70
08 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.50 45.00
08 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.50 45.00
08 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.51 46.30
08 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.51 46.30
08 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.50 45.00
08 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.49 43.70
08 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.48 42.40
08 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.49 43.70
08 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.50 45.00
08 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.50 45.00
08 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.50 45.00
08 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.48 42.40
08 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.47 41.10
08 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.46 39.80
08 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.44 37.20
08 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.43 35.90
08 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.41 33.30
09 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.40 32.00
09 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.39 35.90
09 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.39 31.00
09 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.38 30.00
09 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.38 30.00
09 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.37 29.00
09 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.36 28.00
09 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.36 28.00
09 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.38 30.00
09 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.40 32.00
09 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.43 35.90
09 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.43 35.90
09 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.43 35.90
09 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.43 35.90
09 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.43 35.90
09 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.43 35.90
09 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.44 37.20
09 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.45 38.50
09 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.44 37.20
09 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.42 34.60
09 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.42 34.60
09 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.40 32.00
09 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.39 31.00
09 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.39 31.00
10 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.39 31.00
10 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.39 31.00
10 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.38 30.00
10 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.38 30.00
10 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.38 30.00
10 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.36 28.00
10 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.35 27.00
10 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.34 26.00
10 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.34 26.00
10 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.33 25.00
10 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.35 27.00
10 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.37 29.00
10 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.38 30.00
10 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.39 31.00
10 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.41 33.30
10 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.42 34.60
10 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.42 34.60
10 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.42 34.60
10 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.40 32.00
10 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.38 30.00
10 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.36 28.00
10 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.36 28.00
10 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.35 27.00
10 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.35 27.00
11 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.34 26.00
11 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.34 26.00
11 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.33 25.00
11 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.33 25.00
11 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.33 25.00
11 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.33 25.00
11 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.32 24.00
11 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.32 24.00
11 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.35 27.00
11 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.37 29.00
11 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.37 29.00
11 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.40 32.00
11 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.40 32.00
11 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.40 32.00
11 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.40 32.00
11 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.40 32.00
11 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.39 31.00
11 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.39 31.00
11 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.38 30.00
11 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.38 30.00
11 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.37 29.00
11 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.36 28.00
11 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.36 28.00
11 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.35 27.00
12 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.34 12.50
12 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.33 12.25
12 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.33 12.25
12 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.32 12.00
12 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.31 11.75
12 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.30 11.50
12 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.29 11.25
12 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.30 11.50
12 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.30 11.50
12 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.32 12.00
12 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.35 12.75
12 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.37 13.25
12 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.37 13.25
12 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.37 13.25
12 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.37 13.25
12 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.35 12.75
12 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.36 13.00
12 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.37 13.25
12 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.38 13.50
12 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.38 13.50
12 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.39 13.75
12 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.38 13.50
12 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.37 13.25
12 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.38 13.50
13 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.38 13.50
13 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.38 13.50
13 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.37 13.25
13 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.37 13.25
13 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.36 13.00
13 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.35 12.75
13 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.35 12.75
13 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.34 12.50
13 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.34 12.50
13 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.33 12.25
13 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.33 12.25
13 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.33 12.25
13 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.32 12.00
13 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.31 11.75
13 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.31 11.75
14 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.31 11.75
14 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.31 11.75
14 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.32 12.00
14 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.32 12.00
14 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.32 12.00
14 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.32 12.00
14 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.32 12.00
14 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.32 12.00
14 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.31 11.75
14 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.32 12.00
14 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.34 12.50
14 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.34 12.50
14 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.35 12.75
14 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.36 13.00
14 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.36 13.00
14 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.36 13.00
14 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.36 13.00
14 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.36 13.00
14 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.36 13.00
14 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.35 12.75
14 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.34 12.50
14 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.34 12.50
14 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.33 12.25
14 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.32 12.00
15 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.31 11.75
15 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.30 11.50
15 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.29 11.25
15 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.28 11.00
15 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.27 10.75
15 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.26 10.50
15 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.24 10.00
15 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.25 10.25
15 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.25 10.25
15 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.26 10.50
15 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.29 11.25
15 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.31 11.75
15 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.34 12.50
15 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.36 13.00
15 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.38 13.50
15 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.39 13.75
15 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.38 13.50
15 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.37 13.25
15 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.37 13.25
15 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.37 13.25
15 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.36 13.00
15 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.35 12.75
15 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.34 12.50
15 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.34 12.50
16 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.34 12.50
16 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.33 12.25
16 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.33 12.25
16 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.32 12.00
16 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.32 12.00
16 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.32 12.00
16 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.32 12.00
16 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.31 11.75
16 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.31 11.75
16 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.32 12.00
16 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.33 12.25
16 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.34 12.50
16 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.35 12.75
16 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.36 13.00
16 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.37 13.25
16 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.38 13.50
16 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.38 13.50
16 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.39 13.75
16 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.40 14.00
16 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.41 14.35
16 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.40 14.00
16 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.39 13.75
16 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.37 13.25
16 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.36 13.00
17 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.36 13.00
17 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.36 13.00
17 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.37 13.25
17 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.38 13.50
17 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.40 14.00
17 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.40 14.00
17 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.40 14.00
17 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.40 14.00
17 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.40 14.00
17 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.40 14.00
17 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.39 13.75
17 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.38 13.50
17 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.38 13.50
17 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.37 13.25
17 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.36 13.00
17 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.35 12.75
18 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.34 12.50
18 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.33 12.25
18 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.33 12.25
18 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.33 12.25
18 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.33 12.25
18 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.34 12.50
18 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.35 12.75
18 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.35 12.75
18 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.35 12.75
18 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.36 13.00
18 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.36 13.00
18 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.37 13.25
18 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.37 13.25
18 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.37 13.25
18 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.37 13.25
18 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.38 13.50
18 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.38 13.50
18 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.38 13.50
18 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.38 13.50
18 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.38 13.50
18 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.37 13.25
18 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.37 13.25
18 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.37 13.25
18 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.36 13.00
19 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.36 13.00
19 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.36 13.00
19 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.34 12.50
19 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.35 12.75
19 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.37 13.25
19 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.38 13.50
19 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.39 13.75
20 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.40 14.00
20 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.41 14.35
20 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.41 14.35
20 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.42 14.70
20 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.43 15.05
20 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.43 15.05
20 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.44 15.40
20 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.43 15.05
20 ตุลาคม 2563 09.00 น. 1.42 14.70
20 ตุลาคม 2563 10.00 น. 1.40 14.00
20 ตุลาคม 2563 11.00 น. 1.40 14.00
20 ตุลาคม 2563 12.00 น. 1.39 13.75
20 ตุลาคม 2563 13.00 น. 1.38 13.50
20 ตุลาคม 2563 14.00 น. 1.37 13.25
20 ตุลาคม 2563 15.00 น. 1.37 13.25
20 ตุลาคม 2563 16.00 น. 1.37 13.25
20 ตุลาคม 2563 17.00 น. 1.35 12.75
20 ตุลาคม 2563 18.00 น. 1.34 12.50
20 ตุลาคม 2563 19.00 น. 1.35 12.75
20 ตุลาคม 2563 20.00 น. 1.36 13.00
20 ตุลาคม 2563 21.00 น. 1.37 13.25
20 ตุลาคม 2563 22.00 น. 1.38 13.50
20 ตุลาคม 2563 23.00 น. 1.39 13.75
20 ตุลาคม 2563 24.00 น. 1.39 13.75
21 ตุลาคม 2563 01.00 น. 1.40 14.00
21 ตุลาคม 2563 02.00 น. 1.40 14.00
21 ตุลาคม 2563 03.00 น. 1.40 14.00
21 ตุลาคม 2563 04.00 น. 1.39 13.75
21 ตุลาคม 2563 05.00 น. 1.39 13.75
21 ตุลาคม 2563 06.00 น. 1.38 13.50
21 ตุลาคม 2563 07.00 น. 1.38 13.50
21 ตุลาคม 2563 08.00 น. 1.38 13.50