ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา ��������������������������� เวลา
วันที่ 18 มกราคม 2562 วันที่ 19 มกราคม 2562 NEW วันที่20 มกราคม 2562
P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.70 0.70 0.71 0.75 0.69 0.67 1:00
2:00 0.70 0.70 0.71 0.75 0.69 0.67 2:00
3:00 0.70 0.70 0.40 1.80 0.71 0.75 0.37 1.62 0.69 0.67 0.35 1.50 3:00
4:00 0.70 0.70 0.71 0.75 0.69 0.67 4:00
5:00 0.70 0.70 0.71 0.75 0.69 0.67 5:00
6:00 0.70 0.70 0.40 1.80 0.71 0.75 0.36 1.56 0.69 0.67 0.35 1.50 6:00
7:00 0.70 0.70 0.71 0.75 0.69 0.67 7:00
8:00 0.70 0.70 0.71 0.75 0.69 0.67 8:00
9:00 0.70 0.70 0.40 1.80 0.72 0.80 0.36 1.56 9:00
10:00 0.70 0.70 0.71 0.75 10:00
11:00 0.70 0.70 0.71 0.75 11:00
12:00 0.70 0.70 0.40 1.80 0.71 0.75 0.36 1.56 12:00
13:00 0.71 0.75 0.71 0.75 13:00
14:00 0.71 0.75 0.71 0.75 14:00
15:00 0.71 0.75 0.40 1.80 0.71 0.75 0.36 1.56 15:00
16:00 0.71 0.75 0.71 0.75 16:00
17:00 0.71 0.75 0.70 0.70 17:00
18:00 0.71 0.75 0.39 1.74 0.70 0.70 0.36 1.56 18:00
19:00 0.71 0.75 0.70 0.70 19:00
20:00 0.71 0.75 0.70 0.70 20:00
21:00 0.71 0.75 0.39 1.74 0.70 0.70 0.35 1.50 21:00
22:00 0.71 0.75 0.70 0.70 22:00
23:00 0.71 0.75 0.70 0.70 23:00
24:00 0.71 0.75 0.38 1.68 0.70 0.70 0.35 1.50 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)