ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 NEW วันที่6 ธันวาคม 2562
P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่ P.75 บ้านช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ P.103 สพานวงแหวนรอบ 3 เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.50 (ม.) ปริมาณ 272 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 9.00 (ม.) ปริมาณ 1200 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.25 5.00 0.70 1.00 0.25 5.00 0.72 1.20 1:00
2:00 0.25 5.00 0.71 1.10 0.25 5.00 0.72 1.20 2:00
3:00 0.25 5.00 0.71 1.10 0.25 5.00 0.72 1.20 3:00
4:00 0.25 5.00 0.71 1.10 0.25 5.00 0.72 1.20 4:00
5:00 0.25 5.00 0.71 1.10 0.25 5.00 0.72 1.20 5:00
6:00 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.74 1.40 6:00
7:00 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.74 1.40 7:00
8:00 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.72 1.20 8:00
9:00 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.72 1.20 9:00
10:00 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.72 1.20 10:00
11:00 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.72 1.20 11:00
12:00 0.25 5.00 0.72 1.20 0.25 5.00 0.72 1.20 12:00
13:00 0.25 5.00 0.72 1.20 13:00
14:00 0.25 5.00 0.72 1.20 14:00
15:00 0.25 5.00 0.72 1.20 15:00
16:00 0.25 5.00 0.72 1.20 16:00
17:00 0.25 5.00 0.72 1.20 17:00
18:00 0.25 5.00 0.72 1.20 18:00
19:00 0.25 5.00 0.72 1.20 19:00
20:00 0.25 5.00 0.72 1.20 20:00
21:00 0.25 5.00 0.72 1.20 21:00
22:00 0.25 5.00 0.72 1.20 22:00
23:00 0.25 5.00 0.72 1.20 23:00
24:00 0.25 5.00 0.72 1.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)