ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 NEW วันที่6 ธันวาคม 2562
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่
ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 141.03 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 141.03 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 141.03 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.14 6.90 0.15 7.20 1:00
2:00 0.14 6.90 0.15 7.20 2:00
3:00 0.14 6.90 0.15 7.20 3:00
4:00 0.15 7.20 0.15 7.20 4:00
5:00 0.15 7.20 0.15 7.20 5:00
6:00 1.10 4.46 0.15 7.20 1.10 4.46 0.15 7.20 6:00
7:00 0.15 7.20 0.15 7.20 7:00
8:00 0.15 7.20 0.15 7.20 8:00
9:00 0.15 7.20 0.15 7.20 9:00
10:00 0.15 7.20 0.15 7.20 10:00
11:00 0.15 7.20 0.15 7.20 11:00
12:00 0.15 7.20 0.15 7.20 12:00
13:00 0.15 7.20 13:00
14:00 0.15 7.20 14:00
15:00 0.15 7.20 15:00
16:00 0.15 7.20 16:00
17:00 0.15 7.20 17:00
18:00 0.15 7.20 18:00
19:00 0.15 7.20 19:00
20:00 0.15 7.20 20:00
21:00 0.15 7.20 21:00
22:00 0.15 7.20 22:00
23:00 0.15 7.20 23:00
24:00 0.15 7.20 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)