ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.75 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.75 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 104 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.75 (ม.) ปริมาณ 280 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 1.32 4.70 0.42 16.85 1.32 4.70 0.36 14.00 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 1.33 5.04 0.41 16.85 1.30 4.56 0.40 16.38 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 1.33 5.04 0.41 16.85 1.29 4.42 0.40 16.38 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 1.32 4.87 0.40 16.38 1.29 4.42 0.39 15.90 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 1.32 4.87 0.40 16.38 1.29 4.42 0.38 15.43 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 1.32 4.87 0.39 15.90 1.25 3.86 0.39 15.90 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 1.32 4.87 0.38 15.43 1.23 3.44 0.40 15.90 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 1.32 4.87 0.38 15.43 1.23 3.44 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)