ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 NEW วันที่21 ตุลาคม 2563
P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่ P.71A น้ำแม่ขาน สันป่าตอง เชียงใหม่ P.92 บ้านเมืองกึ๊ด แม่แตง เชียงใหม่
ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.00 (ม.) ปริมาณ 166.35 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.70 (ม.) ปริมาณ 450 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.82 7.15 0.88 8.05 0.93 8.80 1:00
2:00 0.81 7.00 0.89 8.20 0.93 8.80 2:00
3:00 0.81 7.00 0.90 8.35 0.92 8.65 3:00
4:00 0.81 7.00 0.91 8.50 0.91 8.50 4:00
5:00 0.80 6.85 0.91 8.50 0.91 8.50 5:00
6:00 0.80 6.85 1.60 10.80 0.91 8.50 1.85 16.01 0.90 8.35 6:00
7:00 0.79 6.70 0.91 8.50 0.90 8.35 7:00
8:00 0.80 6.85 0.92 8.65 0.90 8.35 8:00
9:00 0.80 6.85 0.92 8.65 9:00
10:00 0.80 6.85 0.93 8.80 10:00
11:00 0.80 6.85 0.93 8.80 11:00
12:00 0.80 6.85 0.93 8.80 12:00
13:00 0.80 6.85 0.94 8.95 13:00
14:00 0.80 6.85 0.94 8.95 14:00
15:00 0.81 7.00 0.93 8.80 15:00
16:00 0.81 7.00 0.94 8.95 16:00
17:00 0.82 7.15 0.94 8.95 17:00
18:00 0.82 7.15 0.94 8.95 18:00
19:00 0.84 7.45 0.94 8.95 19:00
20:00 0.84 7.45 0.94 8.95 20:00
21:00 0.85 7.60 0.94 8.95 21:00
22:00 0.85 7.60 0.94 8.95 22:00
23:00 0.86 7.75 0.94 8.95 23:00
24:00 0.87 7.75 0.94 8.95 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)