ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 1.18 4.00 0.65 4.60 1.00 2.50 0.54 3.24 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 1.17 3.90 0.56 3.46 1.00 2.50 0.56 3.46 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 1.09 3.13 0.55 3.35 0.99 2.43 0.56 3.46 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 1.08 3.06 0.55 3.35 0.98 2.36 0.56 3.46 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 1.07 2.99 0.55 3.35 0.98 2.36 0.59 3.79 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 1.05 2.85 0.58 3.68 0.99 2.43 0.58 3.68 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 1.03 2.71 0.57 3.57 1.02 2.64 0.56 3.46 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 1.01 2.57 0.55 3.35 1.03 2.71 0.58 3.68 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)