ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่ P.21 น้ำแม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ P.24A น้ำแม่กลาง จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.80 (ม.) ปริมาณ 56 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 130 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.52 8.08 1.21 4.31 1.22 4.42 -0.01 0.02 1:00
2:00 1.52 8.08 1.20 4.20 1.22 4.42 2:00
3:00 1.49 7.68 0.74 5.90 1.20 4.20 0.70 5.30 1.23 4.53 0.68 5.02 3:00
4:00 1.46 7.30 1.21 4.31 1.24 4.64 4:00
5:00 1.42 6.80 1.22 4.42 1.25 4.75 5:00
6:00 1.38 6.30 0.76 6.20 1.23 4.53 0.70 5.30 1.26 4.86 * 6:00
7:00 1.37 6.18 1.23 4.53 7:00
8:00 1.36 6.05 1.24 4.64 8:00
9:00 1.35 5.93 0.75 6.05 1.25 4.75 0.68 5.02 9:00
10:00 1.34 5.80 1.27 4.97 10:00
11:00 1.34 5.80 1.28 5.08 11:00
12:00 1.33 5.68 0.75 6.05 1.27 4.97 0.69 5.16 12:00
13:00 1.32 5.55 1.27 4.97 13:00
14:00 1.31 5.43 1.27 4.97 14:00
15:00 1.31 5.43 0.74 5.90 1.26 4.86 0.68 5.02 15:00
16:00 1.30 5.30 1.26 4.86 16:00
17:00 1.29 5.19 1.25 4.75 17:00
18:00 1.28 5.08 0.72 5.60 1.25 4.75 0.66 4.74 18:00
19:00 1.27 4.97 1.24 4.64 19:00
20:00 1.26 4.86 1.24 4.64 20:00
21:00 1.25 4.75 0.71 5.45 1.23 4.53 0.74 5.90 21:00
22:00 1.25 4.75 1.23 4.53 22:00
23:00 1.23 4.53 1.22 4.42 23:00
24:00 1.22 4.42 0.70 5.30 1.22 4.42 0.71 5.45 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)