ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 วันที่ 20 ตุลาคม 2563 NEW วันที่21 ตุลาคม 2563
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.15 3.50 0.16 3.70 0.17 3.90 1:00
2:00 0.15 3.50 0.16 3.70 0.18 4.10 2:00
3:00 0.15 3.50 0.17 3.90 0.18 4.10 3:00
4:00 0.15 3.50 0.17 3.90 0.18 4.10 4:00
5:00 0.15 3.50 0.17 3.90 0.18 4.10 5:00
6:00 0.15 3.50 0.17 3.90 0.18 4.10 6:00
7:00 0.15 3.50 0.17 3.90 0.18 4.10 7:00
8:00 0.15 3.50 0.17 3.90 0.18 4.10 8:00
9:00 0.15 3.50 0.17 3.90 0.18 4.10 9:00
10:00 0.15 3.50 0.17 3.90 10:00
11:00 0.15 3.50 0.17 3.90 11:00
12:00 0.15 3.50 0.17 3.90 12:00
13:00 0.15 3.50 0.17 3.90 13:00
14:00 0.15 3.50 0.17 3.90 14:00
15:00 0.15 3.50 0.17 3.90 15:00
16:00 0.15 3.50 0.17 3.90 16:00
17:00 0.15 3.50 0.7 24.00 17:00
18:00 0.15 3.50 0.17 3.90 18:00
19:00 0.16 3.70 0.17 3.90 19:00
20:00 0.16 3.70 0.17 3.90 20:00
21:00 0.16 3.70 0.17 3.90 21:00
22:00 0.16 3.70 0.17 3.90 22:00
23:00 0.16 3.70 0.17 3.90 23:00
24:00 0.16 3.70 0.17 3.90 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)