ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง เวลา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 NEW วันที่6 ธันวาคม 2562
P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ P.20 เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่
ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 2.50 (ม.) ปริมาณ 255 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.04 1.78 0.04 1.78 1:00
2:00 0.04 1.78 0.04 1.78 2:00
3:00 0.04 1.78 0.04 1.78 3:00
4:00 0.04 1.78 0.04 1.78 4:00
5:00 0.04 1.78 0.04 1.78 5:00
6:00 0.04 1.78 0.04 1.78 0.04 1.78 6:00
7:00 0.04 1.78 0.04 1.78 0.04 1.78 7:00
8:00 0.04 1.78 0.04 1.78 8:00
9:00 0.04 1.78 0.04 1.78 9:00
10:00 0.04 1.78 0.04 1.78 10:00
11:00 0.04 1.78 0.04 1.78 11:00
12:00 0.04 1.78 0.04 1.78 12:00
13:00 0.04 1.78 13:00
14:00 0.04 1.78 14:00
15:00 0.04 1.78 15:00
16:00 0.04 1.78 16:00
17:00 0.04 1.78 17:00
18:00 0.04 1.78 18:00
19:00 0.04 1.78 19:00
20:00 0.04 1.78 20:00
21:00 0.04 1.78 21:00
22:00 0.04 1.78 22:00
23:00 0.04 1.78 23:00
24:00 0.04 1.78 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)