ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 15 ตุลาคม 2561 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 NEW วันที่17 ตุลาคม 2561
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 0.12 44.00 1.70 82.00 -0.09 28.80 1.58 61.60 -0.11 27.40 1.52 51.40 1:00
2:00 0.11 43.20 1.70 82.00 -0.10 28.10 1.57 59.90 -0.12 26.70 1.52 51.40 2:00
3:00 0.10 42.40 1.69 80.30 -0.10 28.10 1.56 58.20 -0.13 26.00 1.52 51.40 3:00
4:00 0.09 41.60 1.69 80.30 -0.11 27.40 1.56 58.20 -0.15 24.80 1.52 51.40 4:00
5:00 0.08 40.80 1.68 78.60 -0.11 27.40 1.56 58.20 -0.17 23.60 1.53 53.10 5:00
6:00 0.07 40.00 1.68 78.60 -0.11 27.40 1.56 58.20 -0.19 22.40 1.54 54.80 6:00
7:00 0.06 39.30 1.68 78.60 -0.11 27.40 1.57 59.90 -0.19 22.40 1.54 54.80 7:00
8:00 0.05 38.60 1.67 76.90 -0.12 26.70 1.58 61.60 -0.19 22.40 1.54 54.80 8:00
9:00 0.04 37.90 1.67 76.90 -0.12 26.70 1.59 63.30 -0.20 21.80 1.53 53.10 9:00
10:00 0.03 37.20 1.67 76.90 -0.13 26.00 1.60 65.00 -0.21 21.20 1.53 53.10 10:00
11:00 0.03 37.20 1.67 76.90 -0.13 26.00 1.61 66.70 -0.21 21.20 1.53 53.10 11:00
12:00 0.02 36.50 1.67 76.90 -0.13 26.00 1.60 65.00 -0.21 21.20 1.53 51.70 12:00
13:00 0.01 35.80 1.66 75.20 -0.14 25.40 1.59 63.30 -0.21 21.20 1.53 51.70 13:00
14:00 0.00 35.10 1.65 73.50 -0.15 24.80 1.58 61.60 -0.21 21.20 1.54 53.60 14:00
15:00 -0.01 34.40 1.64 71.80 -0.15 24.80 1.57 59.90 -0.22 20.60 1.54 53.60 15:00
16:00 -0.02 33.70 1.62 68.40 -0.09 28.80 1.55 56.50 16:00
17:00 -0.03 33.00 1.63 70.10 -0.09 28.80 1.54 54.80 17:00
18:00 -0.04 32.30 1.63 70.10 -0.09 28.80 1.53 53.10 18:00
19:00 -0.05 31.60 1.62 68.40 -0.10 28.10 1.53 53.10 19:00
20:00 -0.06 30.90 1.62 68.40 -0.10 28.10 1.53 53.10 20:00
21:00 -0.07 30.20 1.61 66.70 -0.11 27.40 1.53 53.10 21:00
22:00 -0.07 30.20 1.60 65.00 -0.11 27.40 1.53 53.10 22:00
23:00 -0.08 29.50 1.60 65.00 -0.11 27.40 1.53 53.10 23:00
24:00 -0.08 29.50 1.59 63.30 -0.11 27.40 1.52 51.40 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)