ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เวลา
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วันที่ 15 สิงหาคม 2561 NEW วันที่16 สิงหาคม 2561
P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่ P.73A ท้าย ปตร. แม่สอย จอมทอง เชียงใหม่
ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ) ระดับ (ม.) ปริมาณ (ลบ.ม./วิ) ระดับ 6.80 (ม.) ปริมาณ 1000 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1:00
2:00 2:00
3:00 1.49 51.90 1.04 35.53 3:00
4:00 4:00
5:00 5:00
6:00 1.00 34.30 1.00 34.30 6:00
7:00 7:00
8:00 8:00
9:00 0.82 28.91 0.97 33.40 9:00
10:00 10:00
11:00 11:00
12:00 0.78 27.75 0.88 30.70 12:00
13:00 13:00
14:00 14:00
15:00 1.18 40.25 0.76 27.17 15:00
16:00 16:00
17:00 17:00
18:00 1.21 41.30 0.68 24.90 18:00
19:00 19:00
20:00 20:00
21:00 1.19 40.60 0.65 24.06 21:00
22:00 22:00
23:00 23:00
24:00 1.10 37.51 0.66 24.34 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)