ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่ลี้ (LI RIVER) บ.หล่ายแก้ว อ. บ้านโฮ่ง (LAMPHUN) เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2562
P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน P.85 บ้านหล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ลำพูน P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน P.85 บ้านหล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ลำพูน P.76 น้ำแม่ลี้ ลี้ ลำพูน P.85 บ้านหล่ายแก้ว บ้านโฮ่ง ลำพูน
ระดับ 5.40 (ม.) ปริมาณ 320 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.40 (ม.) ปริมาณ 320 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 5.40 (ม.) ปริมาณ 320 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.50 (ม.) ปริมาณ 260 (ลบ.ม./วิ)
1:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.21 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 1:00
2:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.20 0.12 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 2:00
3:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.20 0.12 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 3:00
4:00 1.23 0.14 -1.78 0.02 1.19 0.12 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 4:00
5:00 1.23 0.14 -1.78 0.02 1.18 0.11 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 5:00
6:00 1.24 0.14 -1.78 0.02 1.17 0.11 -1.78 0.02 1.11 0.08 -1.78 0.02 6:00
7:00 1.24 0.14 -1.78 0.02 1.17 0.11 -1.78 0.02 1.11 0.08 -1.78 0.02 7:00
8:00 1.24 0.14 -1.78 0.02 1.17 0.11 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 8:00
9:00 1.24 0.14 -1.78 0.02 1.17 0.11 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 9:00
10:00 1.23 0.14 -1.78 0.02 1.17 0.11 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 10:00
11:00 1.23 0.14 -1.78 0.02 1.17 0.11 -1.78 0.02 1.11 0.08 -1.78 0.02 11:00
12:00 1.23 0.14 -1.78 0.02 1.16 0.10 -1.78 0.02 1.11 0.08 -1.78 0.02 12:00
13:00 1.23 0.14 -1.78 0.02 1.16 0.10 -1.78 0.02 1.11 0.08 -1.78 0.02 13:00
14:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.15 0.10 -1.78 0.02 1.10 0.07 -1.78 0.02 14:00
15:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.14 0.09 -1.78 0.02 1.10 0.07 -1.78 0.02 15:00
16:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.14 0.09 -1.78 0.02 1.10 0.07 -1.78 0.02 16:00
17:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.13 0.09 -1.78 0.02 1.10 0.07 -1.78 0.02 17:00
18:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 1.10 0.07 -1.78 0.02 18:00
19:00 1.22 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 1.10 0.07 -1.78 0.02 19:00
20:00 1.21 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 1.09 0.07 -1.78 0.02 20:00
21:00 1.21 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 21:00
22:00 1.21 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 22:00
23:00 1.21 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 23:00
24:00 1.21 0.13 -1.78 0.02 1.12 0.08 -1.78 0.02 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)