ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา น้ำแม่กวง (KUANG RIVER) เวลา
วันที่ 4 ธันวาคม 2562 วันที่ 5 ธันวาคม 2562 NEW วันที่6 ธันวาคม 2562
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 520 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 445 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -1.17 3.80 1.03 2.44 -1.16 3.90 1.05 2.60 1:00
2:00 -1.17 3.80 1.03 2.44 -1.16 3.90 1.05 2.60 2:00
3:00 -1.17 3.80 1.03 2.44 -1.16 3.90 1.05 2.60 3:00
4:00 -1.18 3.70 1.04 2.52 -1.16 3.90 1.05 2.60 4:00
5:00 -1.18 3.70 1.04 2.52 -1.16 3.90 1.05 2.60 5:00
6:00 -1.18 3.70 1.04 2.52 -1.16 3.90 1.05 2.60 -1.15 4.00 1.05 2.60 6:00
7:00 -1.18 3.70 1.05 2.60 -1.15 4.00 1.05 2.60 -1.15 4.00 1.05 2.60 7:00
8:00 -1.18 3.70 1.05 2.60 -1.15 4.00 1.05 2.60 8:00
9:00 -1.18 3.70 1.05 2.60 -1.15 4.00 1.05 2.60 9:00
10:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 -1.15 4.00 1.05 2.60 10:00
11:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 -1.15 4.00 1.05 2.60 11:00
12:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 -1.14 4.10 1.05 2.60 12:00
13:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 13:00
14:00 -1.17 3.80 1.06 2.68 14:00
15:00 -1.17 3.80 1.06 2.68 15:00
16:00 -1.17 3.80 1.06 2.68 16:00
17:00 -1.17 3.80 1.06 2.68 17:00
18:00 -1.17 3.80 1.06 2.68 18:00
19:00 -1.17 3.80 1.06 2.68 19:00
20:00 -1.17 3.80 1.06 2.68 20:00
21:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 21:00
22:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 22:00
23:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 23:00
24:00 -1.17 3.80 1.05 2.60 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)