ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน

รายงานระดับน้ำรายชั่วโมงออนไลน์


เวลา แม่น้ำปิง (PING RIVER) เชียงใหม่(Chiang Mai) เวลา
วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 NEW วันที่21 กรกฎาคม 2562
P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่ P.67 บ้านแม่แต สันทราย เชียงใหม่ P.1 สะพานนวรัฐ เมือง เชียงใหม่
ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 4.00 (ม.) ปริมาณ 530 (ลบ.ม./วิ) ระดับ 3.70 (ม.) ปริมาณ 490 (ลบ.ม./วิ)
1:00 -1.18 2.00 0.92 1.80 -1.21 1.86 0.90 1.50 -1.27 1.59 0.95 2.25 1:00
2:00 -1.19 1.95 0.95 2.25 -1.23 1.77 0.91 1.65 -1.28 1.54 0.94 2.10 2:00
3:00 -1.20 1.90 0.98 2.70 -1.24 1.72 0.91 1.65 -1.28 1.54 0.94 2.10 3:00
4:00 -1.22 1.81 1.01 3.40 -1.25 1.68 0.92 1.80 -1.30 1.45 0.94 2.10 4:00
5:00 -1.24 1.72 1.03 4.20 -1.26 1.63 0.92 1.80 -1.29 1.50 0.94 2.10 5:00
6:00 -1.26 1.63 1.05 5.00 -1.27 1.59 0.93 1.95 -1.29 1.50 0.95 2.25 6:00
7:00 -1.26 1.63 1.03 4.20 -1.27 1.59 0.94 2.10 -1.29 1.50 0.95 2.25 7:00
8:00 -1.26 1.63 1.01 3.40 -1.27 1.59 0.95 2.25 -1.29 1.50 0.95 2.25 8:00
9:00 -1.27 1.59 0.99 2.85 -1.28 1.54 0.95 2.25 -1.29 1.50 0.95 2.25 9:00
10:00 -1.28 1.54 0.97 2.55 -1.28 1.54 0.95 2.25 -1.29 1.50 0.96 2.40 10:00
11:00 -1.28 1.54 0.95 2.25 -1.28 1.54 0.95 2.25 -1.29 1.50 0.96 2.40 11:00
12:00 -1.27 1.59 0.94 2.10 -1.29 1.50 0.95 2.25 -1.28 1.54 0.96 2.40 12:00
13:00 -1.27 1.59 0.93 1.95 -1.29 1.50 0.95 2.25 -1.18 2.00 0.96 2.40 13:00
14:00 -1.25 1.68 0.92 1.80 -1.29 1.50 0.95 2.25 -1.00 2.90 0.96 2.40 14:00
15:00 -1.23 1.77 0.92 1.80 -1.30 1.45 0.96 2.40 -0.90 3.50 0.96 2.40 15:00
16:00 -1.21 1.86 0.92 1.80 -1.30 1.45 0.96 2.40 -0.85 3.80 0.96 2.40 16:00
17:00 -1.20 1.90 0.92 1.80 -1.31 1.41 0.96 2.40 -0.83 3.92 0.96 2.40 17:00
18:00 -1.18 2.00 0.91 1.65 -1.30 1.45 0.95 2.25 -0.83 3.92 0.95 2.25 18:00
19:00 -1.18 2.00 0.91 1.65 -1.30 1.45 0.95 2.25 -0.80 4.10 0.95 2.25 19:00
20:00 -1.18 2.00 0.91 1.65 -1.30 1.45 0.95 2.25 -0.79 4.18 0.95 2.25 20:00
21:00 -1.19 1.95 0.90 1.50 -1.29 1.50 0.95 2.25 21:00
22:00 -1.20 1.90 0.90 1.50 -1.29 1.50 0.95 2.25 22:00
23:00 -1.20 1.90 0.89 1.40 -1.28 1.54 0.95 2.25 23:00
24:00 -1.20 1.90 0.89 1.40 -1.30 1.45 0.95 2.25 24:00
level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec) level (m.) discharge (m3 /sec)