ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 25 กันยายน 2561
17.25
14.65
18.20
11.20
3.20
2.50
45.80
38.10
4.00
3.58
0.44
0.14
11.45
12.05
20.76
17.32
4.70
4.60
5.70
5.20
1.25
1.25
5.24
4.80
4.83
4.83
3.20
3.30
0.22
0.22
3.70
3.55
3.20
3.20
33.28
34.13
24.30
15.00
7.48
7.00
0.82
0.84
1.05
1.03
3.86
2.48
47.20
43.00
134.00
106.25
173.05
155.00
232.50
207.60
167.80
157.00
201.00
190.25
254.60
226.20