ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561
15.95
15.63
10.00
8.80
2.36
2.50
33.70
30.40
4.45
4.30
3.66
1.96
6.75
4.75
11.60
10.62
4.70
4.10
2.38
1.68
4.50
3.30
47.10
45.00
5.63
5.63
3.00
2.70
0.22
0.22
1.31
2.12
0.70
1.70
56.00
37.53
38.45
32.20
4.52
4.25
2.14
2.41
3.75
1.64
0.96
1.02
24.00
25.00
20.00
24.00
12.80
10.20
36.20
48.60
35.40
33.60
49.70
47.00
70.00
68.00