ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคเหนือตอนบน
สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา กรมชลประทาน

รายงานสถานการณ์น้ำ เวลา 06:00 น. วันที่ 21 กรกฎาคม 2562
1.92
6.00
1.59
1.50
0.16
0.37
1.95
2.25
0.90
1.05
0.24
0.24
0.00
0.00
8.88
8.60
2.64
2.44
0.35
0.35
0.02
0.02
0.05
0.04
0.02
0.02
0.11
0.08
0.05
0.05
0.56
0.56
1.26
1.37
4.80
4.60
0.60
0.60
0.00
0.03
5.70
8.80
0.53
0.48
1.08
0.96
2.81
1.89
0.32
0.32
1.70
1.50
0.00
0.00
7.20
7.20
3.00
2.04
40.00
40.00