Rating Curve Area Velocity Curve

เลือกประเภทไฟล์ที่ต้องการดาวน์โหลด

สถานี ชื่อสถานี แม่น้ำ ตำบล อำเภอ จังหวัด อัพเดทล่าสุด ปี ดาวน์โหลด
Y.37 บ้านวังชิ้น แม่น้ำยม วังชิ้น วังชิ้น แพร่ 2018-07-17 รวมปี
Y.38 บ้านแม่คำมีตำหนักธรร น้ำแม่คำมี ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่ แพร่ 2018-07-17 รวมปี
Y.36 บ้านป่าคา น้ำควร ควร ปง พะเยา 2018-07-17 รวมปี
Y.30 บ้านโป่ง ห้วยโป่ง บ้านโป่ง งาว ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
Y.31 บ้านทุ่งหนอง แม่น้ำยม สระ เชียงม่วน พะเยา 2018-07-17 รวมปี
Y.13A บ้านหลวงเหนือ น้ำงาว หลวงใต้ งาว ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
Y.20 บ้านห้วยสัก แม่น้ำยม เตาปูน สอง แพร่ 2018-07-17 รวมปี
Y.24 บ้านมาง น้ำปี้ มาง เชียงม่วน พะเยา 2018-07-17 รวมปี
W.26 บ้านเมืองมาย ห้วยแม่ต๋า เมืองมาย แจ้ห่ม ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
Y.1C บ้านน้ำโค้ง แม่น้ำยม ป่าแมต เมือง แพร่ 2018-07-17 รวมปี
W.22 บ้านวังพร้าว น้ำแม่จาง วังพร้าว เกาะคา ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
W.25 บ้านร่องเคาะ แม่น้ำวัง ร่องเคาะ วังเหนือ ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
W.20 บ้านท่าล้อ น้ำแม่ตุ๋ย บ่อแฮ้ว เมือง ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
W.21 บ้านท่าเดื่อ แม่น้ำวัง พิชัย เมือง ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
W.1C สะพานเสตุวารี แม่น้ำวัง เวียงเหนือ เมือง ลำปาง 2018-07-17 รวมปี
SW.5A บ้านท่าโป่งแดง น้ำปาย ผาบ่อง เมือง แม่ฮ่องสอน 2018-07-17 รวมปี
P.91 บ้านสันปู่เลย น้ำแม่ขอด โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.92 บ้านเมืองกึ๊ด น้ำแม่แตง กึ๊ดช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.93 บ้านสลวงนอก น้ำแม่ริม สลวง แม่ริม เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.81 บ้านโป่ง น้ำแม่กวง บวกค้าง สันกำแพง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.82 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง แม่วิน แม่วาง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.84 น้ำแม่วาง น้ำแม่วาง ทุ่งปี้ สันป่าตอง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.85 บ้านหล่ายแก้ว น้ำแม่ลี้ ศรีเตี๊ย บ้านโฮ่ง ลำพูน 2018-07-17 รวมปี
P.86 บ้านโฮ้ง น้ำแม่ออน แม่ออน สันกำแพง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.87 บ้านป่าซาง น้ำแม่ทา ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน 2018-07-17 รวมปี
P.90 บ้านทับเดื่อ ปิง อินทขิล แม่แตง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
N.64 บ้านผาขวาง แม่น้ำน่าน บ่อ เมือง น่าน 2018-07-17 รวมปี
N.65 บ้านปางสา ห้วยน้ำยาว ผาทอง ท่าวังผา น่าน 2018-07-17 รวมปี
N.75 สะพานท่าลี่ น้ำว้า ขึ่ง เวียงสา น่าน 2018-07-17 รวมปี
P.1 สะพานนวรัฐ ปิง วัดเกตุ เมือง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.4A น้ำแม่แตง น้ำแม่แตง สันมหาพน แม่แตง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.14A น้ำแม่แจ่ม น้ำแม่แจ่ม - ฮอด เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.20 เชียงดาว ปิง เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.21 น้ำแม่ริม น้ำแม่ริม ริมเหนือ แม่ริม เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.24A น้ำแม่กลาง น้ำแม่กลาง บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.56A น้ำแม่งัด น้ำแม่งัด แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.64 บ้านหลวง น้ำแม่ตื่น ยางเปียง อมก๋อย เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.65 บ้านม่วงป๊อก น้ำแม่แตง เปียงหลวง เวียงแหง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.75 บ้านช่อแล แม่ปิง ช่อแล แม่แตง เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.76 น้ำแม่ลี้ น้ำแม่ลี้ ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน 2018-07-17 รวมปี
P.77 น้ำแม่ทา น้ำแม่ทา ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน 2018-07-17 รวมปี
P.79 น้ำแม่กวง น้ำแม่กวง ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
P.80 บ้านโป่งดิน น้ำแม่ลาย ป่าเมี่ยง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 2018-07-17 รวมปี
G.4 บ้านปางริมกรณ์ น้ำแม่กรณ์ แม่กรณ์ เมือง เชียงราย 2018-07-17 รวมปี
G.8 บ้านต้นยาง น้ำแม่ลาว บัวสลี แม่ลาว เชียงราย 2018-07-17 รวมปี
G.9 บ้านกระเหรี่ยงทุ่งพร น้ำแม่สรวย วาวี แม่สรวย เชียงราย 2018-07-17 รวมปี
G.10 บ้านหนองผำ น้ำแม่ลาว แม่สรวย แม่สรวย เชียงราย 2018-07-17 รวมปี
G.11 บ้านดอนสลี น้ำแม่ลาว ป่าแดด แม่สรวย เชียงราย 2018-07-17 รวมปี
I.6 บ้านน้ำแวน น้ำแวน ศรีโพธิ์เงิน เชียงคำ พะเยา 2018-07-17 รวมปี
I.17 เจดีย์งาม น้ำอิง ท่าวังทอง เมือง พะเยา 2018-07-17 รวมปี
KH.72 บ้านแม่คำหลักเจ็ด น้ำแม่คำ ศรีค้ำ แม่จัน เชียงราย 2018-07-17 รวมปี
KH.89 บ้านหัวสะพาน น้ำแม่จัน ป่าซาง แม่จัน เชียงราย 2018-07-17 รวมปี
N.1 หน้าสำนักงานป่าไม้ แม่น้ำน่าน ในเวียง เมือง น่าน 2018-07-17 รวมปี
N.13A บ้านบุญนาค แม่น้ำน่าน ส้าน เวียงสา น่าน 2018-07-17 รวมปี
N.49 บ้านน้ำยาว น้ำยาว อวน ปัว น่าน 2018-07-17 รวมปี
N.63 บ้านหัวเมือง น้ำแหง ศรีษะเกษ นาน้อย น่าน 2018-07-17 รวมปี