แผนดำเนินการจากการฝึกอบรมหลักสูตรวิเคราะและติดตามสถานการณ์น้ำ

ลำดับ ชื่องาน กำหนดส่ง วันที่ส่ง ไฟล์งาน
1 1.1 ฝายวิเคราะห์ สร้างตารางช่วงเวลาที่เคยเกิดน้ำท่วมจากสถิติข้อมูล อดีต-ปัจจุบัน 13 มิ.ย. 2562 17 เม.ย. 2563
2 1.2 จัดทำกราฟแท่งแสดงระดับน้ำสูงสุด - ปริมาณน้ำสูงสุด รายปีตามสถานีสำรวจอุทกวิทยา 13 มิ.ย. 2562 24 ม.ค. 2563
3 1.3 จัดทำ Flood Hydrogrph ช่วงการเกิดน้ำท่วมทุกเหตุการ(เน้นสถานีที่สำคัญที่แสดงหน้าเว็บรายชั่วโมง) 15 พ.ค. 2562 29 มี.ค. 2563
4 1.4 ในการขึ้นผังน้ำบนเว็บไซต์ต้องระบุระยะทางแต่ละสถานี (กิโลเมตร) และการกำหนดเวลาในการเดินทางของน้ำในผังที่นำเสนอ 13 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562
5 2.1 ตรวจสอบเกรฑ์ฝนตก 24 ชม. ที่ทำให้เกิดน้ำท่วม ในพื้นที่ว่าไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้หรือคลาดเคลื่อน เช่น เกณฑ์ปริมาณน้ำฝน 24 ชั่วโมง 15 ก.พ. 2563 15 พ.ค. 2562
6 2.2 จัดทำกราฟแท่งสถิติเปรียบเทียบปริมาณน้ำฝนที่ตกหน้าเขาและหลังเขาเป็นตัวอย่าง 1 ลุ่มน้ำ 15 ก.พ. 2563 13 มิ.ย. 2562
7 3.1 จัดทำ Rating Curve และ Rating Table โดยต้องลาก Curve ให้ถึงตลิ่งและความจุลำน้ำ 15 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562
8 3.2 ทำตาราง Velocity Table และเผยแพร่บนเว็บไซต์ศูนย์(เน้นสถานีที่สำคัญที่แสดงหน้าเว็บรายชั่วโมงก่อน รูปแบบตารางสอดคล้องตาม Rating Table) 15 พ.ค. 2562 30 พ.ค. 2562
9 3.3 ให้ตรวจสอบการเรียงลำดับข้อมูลสภาพน้ำท่าตาม Code สถานีก่อนหลัง (เพื่อให้สะดวกต่อการค้นหา เช่น C.2 C.3 C.4 เป็นต้น) 15 พ.ค. 2562 13 พ.ค. 2562
10 3.4 จัดทำ Area Curve และ ทำตาราง Area Curve 15 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562
11 4.1 ฝ่ายวิเคราะห์สร้างเกณฑ์ความสัมพันธ์คู่สถานีเตือนภัย-เฝ้าระวังโดยใช้เกณฑ์ และเผยแพร่บนเว็บไซต์โดยเลือกเกณฑ์เตือนภัยแบบใช้ ระดัยน้ำ ปริมาณน้ำ หรือ ปริมาณน้ำฝน ตามความเหมาะสมของแม่น้ำ 15 พ.ค. 2562 15 พ.ค. 2562
12 4.2 จัดทำผังคู่ความสัมพันธ์ปริมาณน้ำและระดับน้ำ อัตราการไหลผ่านเพิ่มขึ้นทุกๆ 100 ลบ.ม./วินาที จะมีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ โดยใช้ข้อมูล Rating Table 15 พ.ค. 2562 14 พ.ค. 2562
13 5.1 หาตัวอย่างทำประเมิน Inflow เขื่อน 1 ตัวอย่าง 15 ก.พ. 2563 15 พ.ค. 2562
14 6.1 ต่อยอดกับฝ่ายปฎิบัติการ เสาสถิติ เสา Flood Indicator กรณีเก็บน้ำสูงไม่ได้ 19 เม.ย. 2562
15 6.2 ภาพตัวอย่างผังในการนำเสนอลุ่มน้ำ ตัวอย่างแม่กลอง 19 เม.ย. 2562
16 6.3 เพิ่มสถานีฝนรายชั่วโมงที่ยังขาดเพื่อให้ฝ่ายปฎิบัติการติดตั้ง 19 เม.ย. 2562
17 7.1 ในการติดตามสถานการน้ำต้องใช้ตลิ่งสำหรับการเตือนภัยเพื่อให้ฝ่ายติดตามได้ใช้ของมูลและข้อมูลในรูปตัดต้องเท่ากับข้อมูลที่ขึ้นหน้าเว็บไซต์ 13 มิ.ย. 2562 10 มิ.ย. 2562